Jesteś tutaj

Pożyczka przez Internet

21 Maj 2014

29 europejskich państw
sprawdziło łącznie 562 strony internetowe oferujące pożyczki.
Najczęstszą nieprawidłowością było nieinformowanie pożyczkobiorców o
koszcie kredytu. W badaniu uczestniczył także Urząd Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.


Komisja Europejska już po raz piąty w ramach Międzynarodowych Dni Przeszukiwania Interentu skontrolowała przedsiębiorców oferujących swoje produkty czy usługi w Internecie. Do tej pory sprawdzane były m.in.strony sprzedające bilety w sieci, sklepy oferujące sprzęt RTV i AGD.

Najnowsze badanie zostało zapoczątkowane we wrześniu 2011 roku przez 27 państw członkowskich UE, Norwegię oraz Islandię. Wspólnie
sprawdzono 562 strony internetowe oferujące szybkie pożyczki,
kwestionując 393 z nich. Najczęstszym problemem stwierdzonym na 258
stronach były brakujące informacje w reklamie kredytu konsumenckiego. Jak
się okazało, oferty nie informowały o rzeczywistej rocznej stopie
oprocentowania, która określa koszt kredytu, dodatkowych opłatach np.
za ubezpieczenie, czy okresie obowiązywania umowy. Konsument, który nie
zna tych danych nie może porównać konkurencyjnych ofert i wybrać
najkorzystniejszej. Ponadto, 244 strony nie informowały o
istotnych elementach oferty mających wpływ na ostateczny koszt
pożyczki, m.in. o czasie obowiązywania umowy czy opłacie
przygotowawczej. 116 stron wprowadzało w błąd co do kosztów kredytu.

UOKiK w ramach wspólnej akcji
skontrolował treść dziesięciu reklam umieszczonych na stronach
internetowych przedsiębiorców oferujących pożyczki i wszczął
postępowanie w sprawie czterech z nich. Zastrzeżenia Prezes UOKiK
wzbudził przede wszystkim brak w przekazie reklamowym informacji o
rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania kredytu.

Jednocześnie Urząd przypomina, że od 18 grudnia 2011 roku obowiązują nowe zasady udzielania kredytów konsumenckich.
Warto wiedzieć, że pożyczki udzielone przed tym terminem regulują
natomiast poprzednie przepisy. Jakie zmiany zostały wprowadzone?


14 dni na odstąpienie od umowy

Nowe przepisy wydłużają termin na odstąpienie od umowy do 14 dni od momentu jej zawarcia. Konsument nie będzie też ponosił kosztów związanych z odstąpieniem od umowy,
z wyjątkiem odsetek za okres od dnia wypłaty kredytu do dnia spłaty. W
przypadku odstąpienia konsumenta, kredytodawcy nie przysługują żadne
inne opłaty z wyjątkiem kosztów poniesionych na rzecz organów
administracji publicznej oraz opłat notarialnych.


Formularz informacyjny

Istotną zmianą jest także wprowadzenie
formularza informacyjnego, który ma zawierać wszystkie podstawowe
informacje o kredycie, takie jak koszty pożyczki, całkowita kwota do
spłaty, wysokość oprocentowania, wymagane zabezpieczenia, obowiązkowe
ubezpieczenia itp. Na ich podstawie konsumenci mogą podjąć świadomą
decyzję odnośnie zaciąganego kredytu, a także z łatwością porównywać
oferty różnych przedsiębiorców, ponieważ standardowy formularz został
wprowadzony we wszystkich państwach członkowskich.


Kredyty hipoteczne

Nowe przepisy tylko w niewielkim stopniu dotyczą kredytów hipotecznych, m.in. w zakresie informacji udzielanych konsumentowi.
Na etapie przed zawarciem kontraktu będzie on musiał zostać
poinformowany o m.in. całkowitej kwocie kredytu, wymaganym wkładzie
własnym, zasadach i terminach spłaty kredytu, całkowitej kwocie do
spłaty, koszcie kredytu. W umowach o kredyt indeksowany w
stosunku do waluty obcej podawane są dodatkowo m.in. informacje o
sposobie i terminach ustalania kursu wymiany walut, na podstawie którego, w szczególności, wyliczana jest kwota uruchamianego kredytu oraz zasady przeliczania na walutę wypłaty i spłaty kredytu. Wszystkie dane muszą zostać przekazane przez kredytodawcę na formularzu informacyjnym.


Opłaty i prowizje

Nowe przepisy zlikwidowały maksymalny
próg 5 proc. łącznej kwoty wszystkich opłat, prowizji oraz innych
kosztów związanych z zawarciem umowy o kredyt konsumencki.
Dotychczasowy dostęp do informacji o wszelkich kosztach zapewnia
obowiązkowy Formularz. Pozwoli on uzyskać dostęp do pełnej informacji o
wszelkich kosztach ponoszonych w przypadku zawarcia umowy. Służy nie
tylko porównaniu różnych ofert, ale również uniknięciu ryzyka
ponoszenia nadmiernie wygórowanych opłat czy prowizji.


Wcześniejsza spłata

Instytucje udzielające kredytów będą
mogły pobierać rekompensatę w przypadku, gdy konsument wcześniej spłaci
zaciągniętą pożyczkę. Zgodnie z poprzednią ustawą o kredycie
konsumenckim wcześniejsza spłata nie pociągała za sobą żadnych opłat. Wprowadzana zmiana nie dotyczy jednak wszystkich kredytów, a jedynie pożyczek o stałej stopie oprocentowania,
i tylko w sytuacji, gdy spłacona przed terminem kwota przekracza w
ciągu 12 miesięcy określoną wartość (w Polsce – trzykrotność
przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wg danych
Głównego Urzędu Statystycznego).


Informacje w reklamach

Duży nacisk położony został na sposób
komunikacji z potencjalnym klientem w reklamach. Oprócz rzeczywistej
rocznej stopy oprocentowania konsument musi otrzymać cały pakiet
szczegółowych informacji zawsze wtedy, gdy kredytodawca podaje koszt
uzyskania pożyczki m.in. całkowitą kwotę kredytu, stopę oprocentowania
wraz z  wyodrębnieniem opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie
pożyczki.


Źródło: UOKiK

Rate this article: 
Brak głosów